Samværspolitik og etiske regler for Bellinge Idrætsforening.

Foreningen ønsker, at alle skal føle sig velkommne og trygge i foreningen.

Samværspolitikken skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Den udleveres til ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer samt interesserede medlemmer.

Pkt. 1. Omgangsformer.

Vi taler pænt til hinanden. Det gælder også overfor modstandere og dommere.

Vi accepterer ikke sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger.

Det gælder både i tale og skrift, herunder både sms-beskeder og mails. Fotografering kun mod accept af de tilstedeværende.

Konstateres det, at reglerne herom er overtrådt, skal der ske hurtig indgriben, og henvendelse til bestyrelsen (hovedbestyrelsen), der afgør konsekvenserne.

Pkt. 2. Børneattester.

Det er obligatorisk, at der i henhold til lov af 1/5 2005 ændret 1/6 2012 indhentes børneattest for alle personer, der i foreningens regi har at gøre med børn under 15 år. Dette gælder for alle, der færdes de steder, hvor undervisningen foregår, og som har mulighed for at få kontakt med børnene.

Pkt. 3. Krænkelse af børn.

Under selvhjulpne børns omklædning og bad i omklædningsrum, må der ikke opholde sig personer af modsat køn. Ikke selvhjulpne børn medtages i omklædningsrum svarende til den voksnes køn.

På ture eller stævner, hvor der er overnatning, skal der være 1 voksen person af samme køn i sovesalen.Det skal tilstræbes, at der ikke opstår situationer, hvor en voksen person, er alene med et barn. Dette for at minske risiko for overgreb, og for at komme evt. uberettiget mistanke i forkøbet.

Enhver mistanke om krænkelse af børn skal straks indberettes til formanden/hovedformanden for en løsning af problemet. Henvendelsen skal behandles under stor diskretion, både af hensyn til offer og den mistænkte.

Pkt. 4. Straffelovens § 223 (lærerparagraffen).

Denne paragraf henvender sig til trænere, ledere m.fl., som er ”betroet” et hold eller en person med undervisning eller sportsaktivitet.

Hvis en træner, leder m.fl. har samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, kan det straffes med fængsel indtil 4 år. Det har ingen betydning for lovligheden, at parterne selv er villige eller måske opfordrer/opfordres til seksuel samvær.

Det er vigtigt, at trænere og bestyrelsen er bekendt med denne paragraf. Konstateres overtrædelse skal det straks indberettes til formanden/hovedformanden.

Pkt. 5. Rygning, alkohol og euforiserende stoffer.

Der er rygeforbud på alle foreningens træningssteder og klubfaciliteter.

Alkohol må ikke indtages, i forbindelse med træning af børn. Dog kan der nydes alkohol de steder, hvor der sælges alkohol.

Euforiserende stoffer samt doping tolereres ikke i foreningen.

Pkt. 6. Overtrædelse af disse regler.

Bestyrelsen/hovedbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilken sanktion, der skal iværksættes. Ved seksuelle krænkelser og handel med eller indtagelse af euforiserende stoffer eller doping, skal dog medføre bortvisning og anmeldelse til politiet.

Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 16. januar 2014.